ICAN Norge

Liv Signe Navarsete om FNs arbeidsgruppe mot atomvåpen

Nå er det under to uker igjen til neste møte i FNs arbeidsgruppe mot atomvåpen. Fra 2.-4. og 9.-13. mai vil stater, sivilsamfunnsaktører og eksperter møtes i Genève for å diskutere juridiske tiltak for en atomvåpenfri verden. ICAN kommer selvsagt til å delta.

Foto: KRD/Torbjørn Tandberg

For en oppsummering og analyse av forrige møte, intervjuer med eksperter og aktivister, og lydklipp fra debatten i FN i februar, sjekk ut denne podcasten som ICANs Tim Wright (som vi intervjuet tidligere i år) har laget.

Før møtestart 2. mai vil ICAN Norge legge ut intervjuer med norske politikere om deres tanker om atomvåpen og FNs arbeidsgruppe. Så langt har vi intervjuet politikere fra SV, KrF og MdG, og nå er turen kommer til Senterpartiets Liv Signe Navarsete.

Hvorfor er du engasjert i kampen mot atomvåpen?

Det humanitære initiativet, som den raud-grøne regjeringa tok initiativ til viste klart kor  katastrofale dei humanitære konsekvensane vil vere ved bruk av atomvåpen. Den kanskje viktigaste oppgåva me som folkevalde har er å sikre tryggleiken til borgarane, og atomvåpen er eit klårt trugsmål for folk sin tryggleik.

Noreg har stolte tradisjonar som føregangsland i tidlegare prosessar knytta til forbod mot landminer og klasevåpen. Eg meiner det er ille om vårt omdøme som fredsnasjon og føregangsland for nedrusting skal verte svekka av at regjeringa så langt har nekta å ta leiarskap i eit så viktig globalt spørsmål.

Hva mener partiet ditt om atomvåpen?

Senterpartiet har vedtaksfesta i vårt partiprogram at me ønskjer eit internasjonalt forbod mot atomvåpen. Difor fremja me i fjor vår representantforslag om at Noreg skal arbeide for eit forbod mot atomvåpen, saman med SV og Venstre. Senterpartiet står framleis på i denne kampen, og har i innstillinga til stortingsmeldinga om globale sikkerhetsutfordringar fremja ein merknad som seier at «Stortinget ber regjeringa sørgje for at Noreg spelar ei aktiv rolle som pådrivar i det internasjonale arbeidet mot spreiing av atomvåpen og arbeider for eit forbod mot slike våpen».

FNs generalforsamling opprettet en egen arbeidsgruppe som skal diskutere juridiske tiltak for en atomvåpenfri verden. Det forrige møtet tok for seg både spørsmålet om et forbud om atomvåpen og andre mulige juridiske tiltak, blant annet om verifisering og gjennomsiktighet. Hvilke forventninger har du tilarbeidsgruppen, og hva håper du at de vil oppnå?

Opprettinga av arbeidsgruppa er i seg sjølv eit steg i rett lei. Denne arbeidsgruppa skal ha møte i mai. Forventingane er at det kjem konkrete forslag som vil få fart på nedrustningsprosessen. Arbeidsgruppa kan vonleg medverke til å leggje meir politisk press på atomvåpenlanda om at også dei må bidra i nedrustningsprosessen.