Investeringer

Etikkutvalget anbefaler strengere retningslinjer

Etikkutvalgets forslag til strengere etiske retningslinjer for Oljefondets investeringer er et tydelig signal om at atomvåpen er uakseptabelt, uetisk og illegitimt. FNs atomvåpenforbud styrker normen mot atomvåpen og vi ser at flere og flere finansinstitusjoner nå trekker seg ut av atomvåpenindustrien. 

Skrevet av Tuva Widskjold

Etikkutvalget har siden april 2019 gjennomgått det etiske rammeverket for Statens pensjonsfond utland (SPU). 15. juni 2020 kom utvalget med sine anbefalingerUtvalget anbefaler flere innstramminger i kriteriet for utelukkelse av produksjon av atomvåpen og foreslår denne teksten til forskriften (ny tekst i rødt): 

(1) Fondet skal ikke være investert i selskaper som selv eller gjennom enheter de kontrollerer:

a) utvikler eller produserer våpen eller sentrale komponenter til våpen som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper, herunder biologiske våpen, kjemiske våpen, kjernevåpen, ikke-detekterbare fragmenter, brannvåpen, blindende laservåpen, antipersonellminer, klaseammunisjon og dødelige autonome våpen.*

Disse endringene innebærer i hovedsak at dagens praksis nedfelles i forskriften. Etikkutvalgets anbefalinger til å inkludere utvikling av atomvåpen i forskriften er i tråd med FNs atomvåpenforbud. Forbudet forbyr statsparter å delta i, eller yte assistanse til, (artikkel 1, 1, e) forbudte aktiviteter, deriblant utvikling og produksjon av atomvåpen (artikkel 1, 1, a) inkludert finansiering av disse aktivitetene.

 

Ubåter og leveringsplattformer

I tillegg til å foreslå endringer i forskriften, foreslår utvalget at:

"visse typer leveringsplattformer som bare kan benyttes for kjernevåpen, bør omfattes av kriteriet. I dag blir ikke slike plattformer utelukket. Dette gjelder i første rekke ubåter, men det kan også være andre typer plattformer. En slik utvidelse av virkeområdet krever en endring av praktiseringen, men ingen endring i teksten i retningslinjene."

En slik endring i praksis sender et tydelig signal til selskaper om at det er uetisk og uakseptabelt å produsere og utvikle leveringsplattformer for atomvåpen, og ansvarliggjør dermed en større del av atomvåpenindustrien.

 

Etikkutvalgets foreslåtte endringer i forskriften og praksis er svært positive signaler, og endringene vil styrke den etiske forvaltningen. Samtidig ser vi behov for ytterligere endringer. Den etiske forvaltningen kan i større grad sikres ved å forhåndsfiltrere og se på risikoen før fondet investerer i et selskap. Vi er glade for endringene og håper fondet vil gjøre nødvendige tiltak for å ta en lederposisjon på etisk forvaltning internasjonalt.  

 

*Disse endringene er i hovedsak skriftliggjøring av dagens praksis. Dødelige autonome våpen har ikke vært inkludert i tidligere praksis.