Partnerorganisasjoner

Beatrice Fihn i Oslo

Denne helgen var ICANs leder Beatrice Fihn i Oslo. Her deltok hun på flere arrangementer, samt møter med partnerorganisasjoner og presse. 

Kan Norge bidra til en atomvåpenfri verden? 

Fredag kveld arrangerte ICAN en panelsamtale på Melahuset mellom Fihn, Målfrid Braut-Hegghammer, førsteamanuensis ved samfunnsvitenskapelig fakultet ved Universitetet i Oslo, og Henrik Stålhane Hiim, forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI). Tydelig preget av at INF-avtalen utgikk samme dag diskuterte paneldeltakerne spørsmålet «Kan Norge bidra til en atomvåpenfri verden?». Hiim mente at Norge nå burde redde stumpene av det allerede eksisterende internasjonale nedrustningsregimet, samt bremse forekomsten av destabiliserende våpentyper. Han understreket at vi må etterstrebe en norsk politikk der avskrekking ikke får en større rolle. Braut-Hegghammer la vekt på at Norge som medlem av NATO har unike muligheter for å påvirke reduksjonen av atomvåpen, men at medlemskap i alliansen ikke er forenelig med å tiltre forbudstraktaten. Videre ytret hun at det viktigste Norge kan bidra med er kunnskap og engasjement. Fihn på sin side poengterte at NATO er en militær allianse som er basert på trusselen om massemord av sivile ved atomvåpenbruk, men at medlemskap i organisasjonen ikke er til hinder for at Norge signerer forbudet. Derimot understreket hun at Norge, ved å signere, kan bidra til en atomvåpenfri verden ved å styrke normen om slike masseødeleggelsesvåpen som illegitime.

Beatrice Fihn og Jens Stoltenberg i Urix på lørdag

Lørdag morgen stilte Fihn i likhet med Jens Stoltenberg, NATOs generalsekretær, opp for Urix på lørdag. I tillegg til temaer som Iran-avtalen, INF-avtalen og Nord Koreas rakettester, ble atomvåpenforbudet dekket. Stoltenberg uttrykket at internasjonale avtaler kun vil ha troverdighet dersom brudd på disse medfører konsekvenser. Han uttalte videre at troverdig avskrekking i Europa må opprettholdes. På sin side understreket Fihn faren ved et økt fokus på avskrekking – nemlig en ny trend der atomvåpen legitimeres; ved å snakke om bruk av atomvåpen løser vi ikke kriser, derimot gjøres dette ved å forplikte seg til nedrustning.

Kampen om signering fortsetter i Arbeiderpartiet

Utover dagen besøkte Beatrice AUFs sommerfestival på Utøya. Her sto ICAN på stand og informerte engasjerte ungdommer om vårt arbeid. Videre deltok Fihn i atomvåpendebatt med Anniken Huitfeldt, lederen for Stortingets utenriks-og forsvarskomité. I debatten ble Fihn møtt med de to av de vanligste argumentene mot forbudet. For det første uttalte Huitfeldt at Norge som del av NATO vil miste all sin påvirkningskraft i alliansen dersom avtalen signeres nå. Norge bør heller forholde seg lojale til alliansen og påvirke gradvis gjennom diskusjoner over tid. For det andre argumenterte hun med avtalen ikke sikrer gjensidig nedrustning, hvilket vil bety at Russland vil utgjøre en større sikkerhetspolitisk trussel mot Norge. Fihn understreket hvordan disse argumentene fungerer som avledningsmanøvre for at politikere skal slippe å ta stilling til kjernen av debatten: hvorvidt de egentlig er for atomvåpen. Når det gjelder argumentene motbeviste Fihn disse. Det kan ha en politisk kostnad for Norge som NATO-land å signere forbudet, men det er slett ikke umulig. Samtidig har vi en unik mulighet til å stå opp for det som er rett ved å ta avstand fra en militær politikk basert på trusselen om massemord av sivile. Videre avkreftet Fihn at avtalen ikke kan sikre gjensidig nedrustning hvilket vil gjøre det lettere for alle atomstater å tiltre traktaten. Avtalen sikrer nettopp dette ved at land kan velge mellom å gi opp alle sine våpen før signatur eller etter signatur ved å utvikle en plan for nedrustning parallelt med andre stater over tid. Således understreker hun at også atomvåpenstatene kan påvirke avtalen som i utgangspunktet er utformet av ikke-atomvåpenstater. I forbindelse med debatten ble både Huitfeldt, Fihn og leder i AUF, Ina Libak, intervjuet av VG.

Den store interessen for Beatrice Fihn sitt besøk i Oslo, både i media og gjennom oppmøte på arrangementene, viser at temaet engasjerer. Sammen kjemper vi videre for en verden uten atomvåpen!