Norsk politikk

Dette mener partiene om FNs atomvåpenforbud

I år er det valg og partiene vedtar politiske programmer for den neste stortingsperioden. Her får du oversikt over hva partiene mener om FNs atomvåpenforbud.  

Skrevet av Tuva Widskjold

6 av 9 partier på Stortinget har programfestet at de skal jobbe for at Norge skal slutte seg til FNs atomvåpenforbud. Kun 2 partier er mot norsk tilslutning til forbudet.

Disse partiene støtter norsk tilslutning til FNs atomvåpenforbud

Kristelig Folkeparti

Kristelig Folkeparti vil:

- at Norge signerer og ratifiserer FN-avtalen om et atomvåpenforbud.

 

Venstre

Vi vil redusere antall atomstridshoder i verden og bidra til mer sikkerhet rundt eksisterende våpensystemer. Vi vil prioritere Norges innsats for å styrke eksisterende avtaler der atomvåpenstatene også er parter. Vi mener at atomvåpen bør forbys på lik linje med kjemiske og biologiske våpen, og vi mener Norge bør signere og ratifisere FNs forbud mot atomvåpen. Målet på sikt bør være en forpliktende forbudsavtale som inkluderer alle dagens atommakter

 

Miljøpartiet de Grønne

MDG vil: 

- Jobbe for at NATO skal avvikle sin førsteslagsstrategi for atomvåpen og lede an i et internasjonalt samarbeid om kjernefysisk nedrustning.

- At Norge tilslutter seg det internasjonale forbudet mot atomvåpen.

 

Senterpartiet

Senterpartiet vil:

- Norge skal signere og ratifisere FN-traktaten som forbyr atomvåpen, og jobbe for at flere land gjør det samme.  

 

Sosialistisk Venstreparti

Atomvåpen vil føre til en enorm humanitær katastrofe hvis de blir brukt igjen, enten det er resultat av en villet handling, en ulykke eller terror. SV vil fortsette å jobbe systematisk for målet om en atomvåpenfri verden. Et avgjørende middel for å oppnå dette er FN-traktaten som forbyr atomvåpen. En høy prioritet for SVs neste stortingsperiode vil være at Norge signerer og ratifiserer denne traktaten, og bidrar til at flere land gjør det samme.

SV vil: 

- At Norge signerer og ratifiserer FN-traktaten som forbyr atomvåpen, og jobber for at flere land gjør det samme.

- At Norge løfter fram de humanitære konsekvensene av atomvåpen i FN og andre internasjonale fora.

- Erklære Norden som atomvåpenfri sone i både fredstid og krig.

- Kreve garantier for at militære fly og fartøy som opererer i norsk farvann og luftrom ikke bærer atomvåpen.

 

Rødt

Rødt vil:

- Forby kjemiske, biologiske, radiologiske, nukleære og CBRNE-våpen, og autonome våpen, og arbeide for full atomnedrustning. Norge må umiddelbart signere den internasjonale avtalen om forbud mot atomvåpen.

Disse partiene mener det bør være et mål for Norge å slutte seg til FNs atomvåpenforbud 

Arbeiderpartiet

Den internasjonale forbudstraktaten er et godt initiativ og bidrar til å øke stigma rundt atomvåpen. I dagens  sikkerhetspolitiske situasjon er det ikke mulig for NATO-land som Norge å undertegne uten å redusere vår mulighet for innflytelse og beskyttelse. Det bør være et mål for Norge og andre NATO-land å underskrive atomvåpenforbudet. Norge bør invitere likesinnede land i og utenfor NATO til å samarbeide om nedrusting.

 

 

Disse partiene nevner ikke FNs atomvåpenforbud i partiprogrammet, men uttalelser og stemmegivning i Stortinget viser at de er imot norsk tilslutning

Fremskrittspartiet

Høyre