FNs atomvåpenforbud

Østerrikes løfte om å forby atomvåpen

Under den tredje konferansen i det humanitære initiativet i desember, la Østerrike fram et historisk dokument. Gjennom «Austrian Pledge» forpliktet Østerrike seg til å jobbe for at atomvåpen stigmatiseres, forbys og elimineres. Alle andre stater er invitert til å støtte opp om løftet. Her kan du lese teksten på norsk. 

Østerrikes løfte

Etter å ha vært vertskap for og ledet konferansen i Wien om de humanitære konsekvensene av atomvåpen fra 8.til 9. desember 2014, og i lys av de viktige faktaene og funnene som ble presentert på de internasjonale konferansene i Oslo, Nayarit og Wien, ønsker Østerrike, utelukkende i sin nasjonale kapasitet, og uten å binde noen annen deltaker, å gå ut over oppsummeringen som nettopp er blitt lest opp. Etter nøye vurdering av bevisene, har Østerrike kommet frem til følgende uunngåelige konklusjoner, og forplikter seg til å ta disse videre med sammen med interesserte parter i tilgjengelige fora, inkludert i kontekst av Ikkespredningsavtalen (NPT) og den kommende Tilsynskonferansen i 2015.

Østerrike:

er klar over skadene ofre for atomvåpeneksplosjoner og atomprøvesprengninger har vært utsatt for, og erkjenner at rettighetene og behovene til ofrene ennå ikke i tilstrekkelig grad er blitt tatt hånd om,

forstår at de umiddelbare konsekvensene, samt konsekvensene på middels og lang sikt av en atomvåpeneksplosjon, er betydelig alvorligere enn tidligere antatt, og at de ikke kommer til å være innskrenket av landegrenser, men få regionale eller til og med globale følger og potensielt true menneskehetens overlevelse,

erkjenner kompleksiteten av og det innbyrdes forholdet mellom disse konsekvensene for helse, miljø, infrastruktur, matsikkerhet, klima, utvikling, sosialt fellesskap og den globale økonomien, som er systemiske og potensielt ugjenkallelige,

er bevisst på at risikoen for en atomvåpeneksplosjon er betydelig større enn tidligere antatt, og bare vokser med økt spredning, lavere teknisk terskel for atomvåpenkapabilitet, den pågående moderniseringen av atomvåpenarsenaler i stater som besitter atomvåpen, og rollen som tilskrives atomvåpen i de besittende statenes kjernefysiske doktriner,

er vel vitende om at risikoen for atomvåpenbruk, og de uakseptable konsekvensene av dette, bare kan unngås når alle atomvåpen er blitt avskaffet,

understreker at konsekvensene av en atomvåpeneksplosjon og risikoene knyttet til atomvåpen angår hele menneskehetens sikkerhet, og at alle stater deler ansvaret for å forhindre enhver bruk av atomvåpen,

understreker at omfanget av konsekvenser av en atomvåpeneksplosjon og tilknyttede risikoer danner grunnlaget for dype moralske og etiske spørsmål som går langt utover debatter om lovligheten av atomvåpen,

er klar over at det ikke eksisterer noen nasjonal eller internasjonal responskapasitet som i tilstrekkelig grad kan respondere på den menneskelige lidelsen og de humanitære konsekvensene som vil følge av en atomvåpeneksplosjon i et befolket område, og at en slik kapasitet sannsynligvis aldri kommer til å eksistere,

fastholder at atomvåpen, med hensyn til selve menneskehetens overlevelse, aldri bør brukes igjen under noen omstendigheter

fremhever igjen den avgjørende rollen som internasjonale organisasjoner, relevante FN-enheter, Røde Kors- og Røde Halvmånebevegelsen, valgte representanter, den akademiske verden og det sivile samfunn spiller med tanke å fremme felles mål om en verden fri for atomvåpen.

Østerrike anser det derfor som sitt ansvar og sin forpliktelse å presentere de faktabaserte diskusjonene, funnene og tungtveiende bevisene fra konferansen i Wien, som bygger på de tidligere konferansene i Oslo og Nayarit, til alle relevante fora: spesielt NPTs Tilsynskonferanse i 2015 og fora innen FNs rammer, da disse bør stå sentralt for alle overveielser, ansvarsforhold og forpliktelser med tanke på kjernefysisk nedrustning.

Østerrike forplikter seg til å følge imperativet om sikkerhet for alle mennesker og å fremme beskyttelse av sivilbefolkninger mot risikoer tilknyttet atomvåpen.

Østerrike oppfordrer alle stater som har skrevet under på Ikkespredningsavtalen, til å fornye sin forpliktelse til umiddelbar og fullstendig implementering av eksisterende ansvarsforhold i henhold til Artikkel VI, og i den forbindelse identifisere og innføre effektive tiltak for å tette hull i folkeretten for å forby og avskaffe atomvåpen. Østerrike forplikter seg til å samarbeide med alle interessenter for å oppnå dette målet.

Østerrike oppfordrer alle stater som besitter atomvåpen, til å iverksette konkrete midlertidige tiltak for å redusere risikoen for detonasjoner av atomvåpen, inkludert å redusere den operasjonelle statusen for atomvåpen og flytte atomvåpen bort fra utplassering til lagring, minske atomvåpens rolle i militære doktriner og hurtig redusere antallet atomvåpen av enhver type.

Østerrike forplikter seg til å samarbeide med alle relevante interessenter, stater, internasjonale organisasjoner, Den internasjonale Røde Kors- og Røde Halvmånebevegelsen, parlamentarikere og det sivile samfunn i bestrebelsene på å stigmatisere, forby og avskaffe atomvåpen i lys av deres uakseptable humanitære konsekvenser og tilknyttede risikoer.