FNs atomvåpenforbud

Atomvåpenforbudet er vedtatt

–For første gang på over 20 år har FN vedtatt en multilateral atomvåpenavtale. Dette er en gledens dag som vil gå inn i historiebøkene, sier leder av ICAN Norge, Anne Marte Skaland.

Link til avtaleteksten: Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons

Forbudet mot atomvåpen ble akkurat vedtatt av to tredjedeler av verdens stater. Denne folkerettslige traktaten gjør det ulovlig for land å påta seg noen aktiviteter relatert til atomvåpen. Den forbyr bruk, utvikling, testing, produksjon, fremstilling, tilegnelse, å eie, lagring, overføring, å motta, trussel om bruk, å bistå, utstasjonere, installere eller distribuere atomvåpen. Traktaten vil åpnes for signering under høynivåuken på FNs generalforsamling 20. september i år. 50 stater må ratifisere avtalen før den trer i kraft.

– I en urolig tid med stadige trusler, er atomvåpenforbudet et svært positivt bidrag til verdenssamfunnet. Statene som har forhandlet fram og vedtatt avtalen har vist mot, lederskap og gjennomføringsevne. Atomvåpenstatene har forsøkt å stoppe forbudet, men flertallet av verdens stater har stått fast på prinsippet om at atomvåpen bryter med grunnleggende humanitære prinsipper og derfor ikke lenger kan være lovlig, sier hun.

Atomvåpenforbudet springer ut av det humanitære initiativet som satte konsekvensene av atomvåpen på dagsorden. Gjennom tre faglige konferanser i Oslo, Nayarit og Wien, har ny kunnskap om konsekvenser av atomvåpen og risikoen for at atomvåpen kan blir brukt, blitt lagt på bordet. Konklusjonen fra konferansene var at konsekvensene av en eller flere atomvåpendetonasjoner vil være så omfattende at beredskapsorganisasjoner ikke vil være i stand til å hjelpe. Det har også blitt lagt fram forskning som viser at bare en begrenset atomkrig, mellom for eksempel India og Pakistan, vil resultere i dramatisk temperaturfall og sult for to milliarder mennesker.

– Statene som har gått i bresjen for et forbud mot atomvåpen har gjort det fordi de mener atomvåpen aldri under noen omstendigheter må brukes igjen. Den eneste medisinen mot atomvåpen er å jobbe forebyggende, og den eneste måten å sikre at atomvåpen ikke vil brukes igjen, er å avskaffe dem. Atomvåpenforbudet kommer til å bli et verktøy til å presse atomvåpenstatene til å jobbe hardere for gjensidig nedrustning, sier Skaland.

Det er ikke nytt at stater går sammen og forbyr hele våpenkategorier som bryter med humanitære prinsipper. Biologiske og kjemiske våpen, landminer og klasevåpen er allerede forbudt. Atomvåpenforbudet går inn i denne humanitærrettslige tradisjonen og minner om de samme avtalene i innhold og struktur. Nå som atomvåpenforbudet er på plass, er samtlige masseødeleggelsesvåpen forbudt.

Norge er blant mindretallet som har valgt å boikotte denne prosessen. Nå som avtalen er et faktum, vil Norge likevel ha mulighet til å signere og ratifisere avtalen.

Det er svært uheldig at Norge har valgt å ikke delta i forhandlingene, men vi er trygge på at det bare er et tidsspørsmål før Norge vil signere forbudet mot atomvåpen. Nå har verdenssamfunnet satt en standard og vedtatt at atomvåpen er forbudt under Folkeretten. Å fortsette å insistere på at atomvåpen er et legitimt militært virkemiddel, vil være fånyttes i de lange løp, sier hun.

 

Foto: Clare Conboy