ICAN Norge

50 organisasjoner med krav til regjeringen

I dag, mandag 16. mars, ble det overlevert et brev til Stortinget og Regjeringen på vegne av 50 norske organisasjoner. I brevet, som er adressert til utenriksminister Børge Brende, krever organisasjonene at Regjeringen støtter Østerrikes løfte om å jobbe for et internasjonalt forbud mot atomvåpen. 

Blant organisasjonene som har skrevet under brevet, er Kirkens Nødhjelp, Redd Barna og Norsk Folkehjelp. Også Røde Kors stiller seg bak kravet.

- Røde Kors krever handling. Verden kan ikke lenger akseptere at ni stater produserer, oppbevarer og er klare til å bruke atomvåpen. Ingen stater i verden har god nok beredskap til å takle konsekvensene av en atombombe. Uten konkret handling øker sannsynligheten for at flere stater anskaffer atomvåpen, og dermed øker også risikoen for bruk, sa Sven Mollekleiv, president i Røde Kors i Norge i februar. 

Daglig leder i ICAN Norge, Anne Marte Skaland, er glad for representantforslaget som ble langt fram i Stortinget torsdag 12. mars, som også krever norsk støtte til Austrian Plegde. –Det er viktig at dette forslaget kommer nettopp nå, for det finnes et unikt internasjonalt momentum for å få i gang forhandlinger om et forbud mot atomvåpen. Det er svært viktig at Norge følger opp dette arbeidet. Det var vi som startet det humanitære initiativet rundt atomvåpen i 2012, og Oslo var vertskap for den første konferansen om de humanitære konsekvensene av atomvåpen i 2013.

Generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Liv Tørres, forklarer at det østerrikske løftet om å jobbe for å forby atomvåpen er et direkte resultat av det norskstartete humanitære initiativet. – Å ikke støtte opp om det, vil være å kaste vrak på det Norge så langt har oppnådd med dette initiativet. Vi har alt å tape på å ikke benytte denne muligheten til å videreføre det vi kan være så stolte av å ha startet, sier Tørres. 

Røde Kors framhever også at det haster. - Dette initiativet har skapt en historisk mulighet til å avskaffe et våpen som har truet menneskets eksistens de siste 70 år. Skal verdenssamfunnet lykkes må initiativtakeren Norge i 2015 vise politisk vilje til aktivt arbeid for et forbud, sier Mollekleiv.

 

 

Åpent brev til Regjering og Storting:

Oppfordring om å støtte Østerrikes løfte om å samarbeide for å stigmatisere, forby og avskaffe atomvåpen

Atomvåpen representerer en av de aller største truslene for menneskeheten, miljøet og vår sivilisasjon. I dag finnes det minst 16 000 av dem fordelt på ni land, og faren for spredning er stor. Samtidig har verdens stater en historisk unik mulighet til å forhandle fram et forbud mot atomvåpen med sikte på å fjerne disse våpnene helt. Vi oppfordrer med dette regjeringen ved utenriksminister Børge Brende til å slutte seg til «Austrian Pledge» om å jobbe for å stigmatisere, forby og avskaffe atomvåpen.

I 2012 satte Norge i gang det humanitære initiativet vedrørende atomvåpen (HINW) gjennom å invitere til den første internasjonale konferansen om de humanitære konsekvenser av atomvåpen. Initiativet har løftet de humanitære konsekvensene av atomvåpen opp på den internasjonale dagsorden og endret diskursen om atomnedrustning. På de tre store konferansene i Norge, Mexico og Østerrike har forskere, leger og beredskapsorganisasjoner lagt fram ny kunnskap om hvilke muligheter vi har til å håndtere et angrep eller en ulykke med atomvåpen. Vitnemål fra atomvåpenofre har understreket ekspertenes konklusjon om at det ikke er mulig for helsepersonell eller beredskapsorganisasjoner, nasjonalt eller internasjonalt, å yte tilstrekkelig hjelp til de sårede etter en atomvåpendetonasjon. Det er uskyldige sivile som vil bli drept og såret, stikk i strid med våre mest grunnleggende humanitære prinsipper.

Det norskstartede initiativet har lyktes i å synliggjøre oppdatert forskning om de humanitære konsekvensene av atomvåpen og det faktum at vi ikke kan håndtere virkningene av en atomvåpendetonasjon. Konklusjonen fra konferansene er entydig: Den eneste måten vi kan beskytte oss mot atomvåpen på, er å avskaffe dem en gang for alle.

Nå har vi både oppdatert kunnskap om atomvåpnenes humanitære konsekvenser og et internasjonalt momentum for å ta de neste skrittene mot en atomvåpenfri verden. Atomvåpen er det eneste masseødeleggelsesvåpenet som ikke er forbudt. Med en overhengende fare for at atomvåpen går av ved en ulykke eller spres til flere stater eller ikke-statlige aktører, haster det å tette dette hullet i folkeretten ved å få på plass en avtale som forbyr atomvåpen.

De eksisterende fora og avtaler for atomnedrustning har ikke gitt nødvendige resultater. Nedrustningskonferansen (CD) har ikke hatt noe fremgang siden 1996. Ikkespredningsavtalen (NPT) har i hovedtrekk lyktes i å hindre spredning av atomvåpen, men ikke med å få atomvåpenstatene til å ruste ned. Partene til NPT møtes til Tilsynskonferanse hvert femte år, men hittil har ikke atomvåpenstatene oppfylt sin forpliktelse om å avskaffe sine atomvåpen.

Østerrike la i desember 2014 fram en erklæring, «Austrian Pledge», hvor landet lover å jobbe for at atomvåpen stigmatiseres, forbys og elimineres (se vedlegg). Dokumentet formidler en erkjennelse av hvilket alvorlig og presserende problem atomvåpen representerer i dag og peker framover mot et forbud mot atomvåpen.

Alle stater er velkomne til å slutte seg til erklæringen. For å få til en mest mulig konstruktiv Tilsynskonferanse i april, og for å legge grunnlaget for forhandlinger om et forbud mot atomvåpen, er det viktig at så mange stater som mulig, inkludert Norge, støtter opp om «Austrian Pledge».

På vegne av:
Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Kirkens Nødhjelp, Redd Barna, Care, Mellomkirkelig Råd, Framtiden i våre hender, Naturvernforbundet, WWF, Greenpeace, Industri Energi, Norges bondelag, Norsk Tjenestemannslag, Naturviterne, Norsk Medisinstudentforening, KrfU, Unge Venstre, Grønn Ungdom, AUF, Sosialistisk Ungdom, Rød Ungdom, Senterungdommem, Nei til Atomvåpen, Norske leger mot atomvåpen, Den norske pugwashkomité, Norges Fredsråd, Nansen Fredssenter, Norges Fredslag, Vennesamfunnet Kvekerne, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, Likestilling Integrering Mangfold (LIM), Bellona, Fredsinitiativet, Røde Kors Ungdom, Press, Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, Changemaker Spire, Europeisk Ungdom, Natur og Ungdom, Norges Kristelige Studentforbund, Medisinstudenter for fred og sosialt ansvar, Humanistforbundet, Humanistisk Ungdom, KFUK KFUM Global, Bestemødre for fred, Attac, Latin Amerika-gruppene i Norge , SAIH, ICAN Norge