LO med historisk vedtak mot atomvåpen

Vi gratulerer LO med et særdeles viktig vedtak!

3. juni vedtok LO at de vil arbeide for at Norge signerer og ratifiserer det internasjonale forbudet mot atomvåpen. 

Vi gratulerer LO med et særdeles viktig vedtak!

LO sender med dette et tydelig signal til regjeringen om at Norge må styrke innsatsen for kjernefysisk nedrustning og støtte FNs atomvåpenforbud. Vedtaket gjenspeiler folkets vilje: 4 av 5 ønsker at atomvåpen skal være forbudt. 

LO vil:

  • At Norge, sammen med de andre nordiske landene, må arbeide for at NATO integrerer FN-traktaten som forbyr atomvåpen i alliansens nedrustningsstrategi. 
  • Arbeide for at Norge jobber for et internasjonalt forbud mot atomvåpen og avskaffelse av biologiske og kjemiske våpen, og signerer og ratifiserer det internasjonale forbudet mot atomvåpen. 

Forrige gang LO-kongressen ble arrangert, i 2017, ble det også vedtatt støtte til et internasjonalt forbud mot atomvåpen, men dette var før FNs atomvåpenforbud var vedtatt. Dette er altså første gangen LO-kongressen har hatt mulighet til å vedta støtte i sitt handlingsprogram til traktaten som forbyr atomvåpen, som trådte i kraft og ble internasjonal lov i januar 2021.

FNs atomvåpenforbud er drevet frem av en rekke organisasjoner, stater, og mennesker som har organisert seg for å si et tydelig nei til atomvåpen. Fagbevegelsen har lenge hatt en viktig og tydelig stemme i kampen mot atomvåpen, en kamp mot maktstrukturer som tar en sikkerhetsstrategi som baserer seg på massedrap av sivile for gitt. 

På Stortinget har Venstre, Rødt, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Miljøpartiet de Grønne vedtatt at de ønsker at Norge skal signere FNs atomvåpenforbud. Arbeiderpartiet har vedtatt at det bør være et mål på sikt. 67 kommuner har nå blitt en del av appellen som oppfordrer regjeringen til å bli del av atomvåpenforbudet. 8 av 10 nordmenn mener at atomvåpen bør være forbudt. LOs vedtak er enda en bekreftelse på at det er stor støtte til å avskaffe atomvåpen i Norge. 

Mennesker lever under en eksistensiell trussel som det er mulig å gjøre noe med, og LO, sammen med flertallet av den norske befolkning, har et ønske om å gjøre noe med det. Det bør ikke være kontroversielt å forby verdens verste masseødeleggelsesvåpen. Regjeringen har nå mulighet til å følge LOs eksempel og ta reelle skritt mot total nedrustning av atomvåpen.

 

Bilde: Hanna Alice Johnsen