Atomvåpenforbudet behandles i Stortinget

De neste ukene skal Stortinget behandle regjeringens utredning om Norges forhold til FNs atomvåpenforbud.

Les våre argumenter for hvorfor Norge bør bli del av atomvåpenforbudet her.
En oppsummering av våre innspill til Stortinget kan leses her.

Regjeringen mener at Norge ikke skal bli del av FN-traktaten som forbyr atomvåpen, som 122 av FNs medlemsland vedtok i juli 2017.

Regjeringens utredning om temaet holder lav kvalitet, og gir ikke et godt grunnlag for å vurdere saken. Utredningen er kort, overflatisk og ensidig, og inneholder en rekke feil, utelatelser og ubegrunnede påstander som er i strid med forskning på feltet. Mange svært sentrale temaer, som atomvåpens humanitære konsekvenser og atomvåpenrelatert risiko, blir ikke behandlet i det hele tatt. Utredningen inneholder ingen referanser til forskning om temaene som behandles, og det er ikke innhentet innspill fra internasjonale forskere eller forskningsmiljøer.

Les vår oversikt over mangler ved regjeringens utredning her.

Det finnes mange tungtveiende argumenter for å støtte forbudet, som ikke refereres i regjeringens utredning:

  • Atomvåpen er det mest destruktive og inhumane våpenet som finnes, og innebærer en enorm sikkerhetsrisiko. Atomvåpenstatene ignorerer sine forpliktelser til å ruste ned, og det eksisterende rammeverket virker ikke godt nok. Atomvåpenforbudet bidrar til å stigmatisere atomvåpen og legge sterkere press på atomvåpenstatene til å ruste ned og avskaffe atomvåpen.
  • En ny folkerettslig norm mot atomvåpen er etablert og vil forsterkes i tiden framover. Norge bør ikke stå i veien for denne utviklingen, men støtte opp under prosessen som FN-majoriteten har drevet fram. Atomvåpen kan ikke lenger forbindes med makt og prestisje, men må stigmatiseres på lik linje med andre masseødeleggelsesvåpen. Det må bli en belastning å ha og true med å bruke atomvåpen.
  • Å støtte forbudet er en naturlig videreføring av norsk politikk. Norge har alltid hatt en selvstendig atomvåpenpolitikk i kombinasjon med NATO-medlemskap. NATO-land har allerede i dag veldig ulike posisjoner i atomvåpenspørsmål. Norge har en lang tradisjon for å fremme fred og nedrustning og engasjere seg i humanitære spørsmål, og hatt en pådriverrolle i det internasjonale arbeidet for kjernefysisk nedrustning.
  • Norge er i dag en del av problemet. Vi tilhører et mindretall som insisterer på at atomvåpen er nødvendige og legitime. Ved å si nei til forbudet, skjermer vi atomvåpenstater fra diplomatisk press og står i veien for nedrustning. Å stå utenfor atomvåpenforbudet er ikke en nøytral posisjon.
  • Fire av fem nordmenn mener at Norge bør signere atomvåpenforbudet, også om vi er det første NATO-landet som gjør det.
  • Atomvåpenforbudet har flere ratifikasjoner etter et år enn noen annen traktat som regulerer masseødeleggelsesvåpen. Traktaten vil tre i kraft og gjelde som internasjonal rett i løpet av kort tid, kanskje allerede i 2019. Da vil Norge ha en militærstrategi som er basert på et våpen som er forbudt etter folkeretten.

Det er ingen rettslige hindre for at Norge blir del av atomvåpenforbudet, men det krever politisk mot.

ICAN Norge og Leger mot atomvåpen mener at Norge må:

  • Signere og ratifisere FN-traktaten som forbyr atomvåpen.
  • Arbeide for å flere NATO-land til å gjøre det samme. Norge bør ta initiativer i NATO for å få på plass de nødvendige betingelser for å kunne slutte oss til forbudet. Vi må si ifra om at andre land ikke kan bruke eller true med å bruke atomvåpen på våre vegne.
  • Ha kjernefysisk nedrustning som en sentral del av norsk sikkerhetspolitikk.
  • Ønske forbudstraktaten velkommen og delta som observatør på statspartsmøtene, i påvente av at vi selv blir del av avtalen.

Leger mot atomvåpen har bestilt en forskningsrapport som gir en mer utfyllende behandling av Norges forhold til atomvåpenforbudet. Rapporten slår fast at det ikke finnes noe juridiske hindre for at Norge blir del av atomvåpenforbudet, og at NATO-medlemskap er forenlig med å støtte forbudstraktaten.

Les forskernes rapport «The Treaty on the prohibition of Nuclear Weapons and its implications for Norway».