Norge og atomvåpenforbudet

 • Atomvåpen er det mest destruktive og inhumane våpenet som finnes, og innebærer en enorm sikkerhetsrisiko. Atomvåpentrusselen er reell; Dommedagsklokken er stilt til to minutter på tolv og har aldri vært nærmere midnatt.
 • Atomvåpen har lenge vært forbundet med makt og prestisje. Uten å stigmatisere våpnene, på lik linje med andre masseødeleggelsesvåpen, vil vi ikke klare å bli kvitt dem. Atomvåpenforbudet etablerer en ny og strengere norm mot atomvåpen, og er uttrykk for at et flertall av verdens stater anser det som utdatert, uakseptabelt og illegitimt å true med massemord av sivile. Et forbud legger press på atomvåpenstatene til å jobbe hardere for gjensidig og balansert nedrustning.
 • Allerede i dag er atomvåpenstater rettslig forpliktet til å ruste ned og avskaffe atomvåpen – men disse forpliktelsene ignoreres. Atomvåpenstatene trekker seg i stedet fra nedrustningsavtaler og ruster opp og moderniserer sine arsenaler. Det eksisterende rammeverket for atomnedrustning virker ikke godt nok, og dagens virkemidler må suppleres med instrumenter som delegitimerer atomvåpen og skaper vilje til å ruste ned.
 • Norge må forsterke innsatsen for å bevare rustningskontrollavtaler som INF-avtalen, New START etc. Men rustningskontroll er ikke nok. Disse avtalenes iboende logikk er å opprettholde og videreføre terrorbalansen, og implisitt er de uttrykk for at kjernefysisk avskrekking er nødvendig, at atomvåpen har nytteverdi og at visse land har rett til å beholde dem. Det er uholdbart, og derfor trengs i tillegg en ny og sterkere norm mot atomvåpen.
 • Så lenge vi som er allierte til atomvåpenstatene aksepterer atomvåpen som et legitimt stridsmiddel, bidrar vi til å skjerme atomvåpenstatene fra diplomatisk press til å ruste ned. Forbudet mot atomvåpen utfordrer atomvåpnenes legitimitet, og er på den måten et avgjørende skritt for å få til gjensidig nedrustning.
 • Det er ingen som mener at NATO-land skal ruste ned ensidig. Forbudstraktaten legger press på atomvåpenstatene til å forhandle om gjensidig, balansert og verifiserbar nedrustning. Den legger opp til at USA og Russland en gang i framtida kan signere avtalen sammen – på samme måte som de to landene ble enige om at de skulle signere kjemivåpenkonvensjonen samtidig på nittitallet.
 • Norge er del av forbudene mot biologiske våpen, kjemiske våpen, landminer og klasevåpen, og bør også støtte et forbud mot verdens verste masseødeleggelsesvåpen. Forbud mot andre inhumane våpen som særlig rammer sivile har ført til stigmatisering, og bidratt til ikke-bruk og nedrustning, også for land som står utenfor avtalene.
 • Et forbud vil gjøre det vanskeligere for våpenprodusenter å finansiere produksjonen av ulovlige våpen. Omdømmet deres vil svekkes og flere fond og finansaktører vil trekke sine investeringer i selskaper som bidrar til atomvåpenproduksjon.
 • Å støtte forbudet er en naturlig videreføring av norsk politikk.
  – Norge har alltid hatt en selvstendig atomvåpenpolitikk i kombinasjon med NATO-medlemskap. NATO-land har allerede i dag veldig ulike posisjoner i atomvåpenspørsmål. Det er ingen rettslige hindre for at Norge blir del av atomvåpenforbudet.
  – Norge har en lang tradisjon for å engasjere seg i humanitære spørsmål og arbeid for fred og nedrustning. Under den rødgrønne regjeringen gikk Norge i front og hadde en pådriverrolle i det internasjonale arbeidet for kjernefysisk nedrustning. Dette engasjementet bør videreføres.
 • Hvordan tilslutning til atomvåpenforbudet skjer, har betydning. Forskere fra Folkerettsinstituttet har identifisert faktorer som påvirker risikoen for negative reaksjoner fra allierte. Norge kan velge en framgangsmåte som gir minst mulig spenninger: Jobbe for å få flere NATO-land til å støtte forbudet, bruke tid på å ratifisere avtalen, ta inn reservasjoner mot atomavskrekking i NATO-dokumenter i form av fotnoter eller tolkingsuttalelser i stedet for å blokkere vedtakelsen av dokumentene, og velge de minst inngripende tolkningene av traktatteksten, særlig med hensyn til transitt av atomvåpen.
 • Atomvåpenforbudet får stadig sterkere oppslutning, nasjonalt og internasjonalt.
  – Traktaten er vedtatt av et stort flertall i FN (122 land). Den får stadig flere tilslutninger (70 signaturer og 22 ratifikasjoner per mars 2019), og kommer til å tre i kraft og gjelde som internasjonal rett om omtrent et år. Norge vil da ha en forsvarsstrategi som er basert på et våpen som er forbudt etter folkeretten.
  – Fire av fem nordmenn mener Norge bør signere atomvåpenforbudet, også om vi er det første NATO-landet som gjør det, ifølge en helt fersk spørreundersøkelse utført av Respons Analyse på vegne av Norsk Folkehjelp. 85 prosent av Arbeiderpartiets velgere mener Norge bør undertegne FN-traktaten, og bare 3 prosent av partiets velgere svarer nei på spørsmålet.
  – 10 av 15 av Arbeiderpartiets fylkeslag har vedtatt at de mener Norge bør bli del av atomvåpenforbudet.
  – Stadig flere norske byer blir del av ICAN Cities Appeal, en global appell til støtte for FNs atomvåpenforbud. Trondheim, Tromsø, Kristiansund, Levanger, Bodø og Hammerfest er allerede med, og Oslo og Bergen følger snart etter. I tillegg er det forslag til behandling i en rekke andre byer.
  – LO mener Norge bør ratifisere atomvåpenforbudet. LO var også drivkraft for at The International Trade Union Confederation (ITUC), som representerer 207 millioner arbeidstakere i 163 land, i desember 2018 vedtok at de støtter FN-traktaten som forbyr atomvåpen og vil jobbe for rask ratifisering.
  – Nobelkomiteen har omtalt forbudstraktaten som «et viktig, kanskje avgjørende, skritt på veien mot en atomvåpenfri verden».
  – Den internasjonale Røde Kors-komiteen har understreket at atomvåpenforbudet er en helt nødvendig byggesten i det globale arbeidet for å oppnå kjernefysisk nedrustning og en verden fri for atomvåpen.
  – Labor Australia, som etter all sannsynlighet får regjeringsmakt før sommeren, har vedtatt at de vil gjøre Australia til statspart i atomvåpenforbudet.

 


Comments are closed.

Back to Top ↑
 • Motta ICANs nyhetsbrev

  ICAN sender ut regelemessige oppdateringer om vårt arbeid for en internasjonal avtale som forbyr atomvåpen. Skriv inn ditt navn og e-postadresse for å motta ICANs nyhetsbrev.

Fakta

  • “Jeg hilser ICAN for å arbeide med slikt engasjement og kreativitet for en atomvåpenfri verden.”

   Ban Ki-moon FNs generalsekretær

  • “Vi kan gjøre det sammen. Med din hjelp vil vår stemme bli sterkere. Imagine peace.”

   Yoko Ono Artist

  • “Stater sier at et forbud mot atomvåpen er usannsynlig. Ikke tro på dem. De sa det samme om et forbud mot landminer.”

   Jody Williams Nobelprisvinner

  • “Nobelprisvinner: “Med din støtte kan vi ta ICAN til målet – hele veien til null atomvåpen.”

   Desmond Tutu Nobelprisvinner

  • “Fordi jeg ikke kan tolerere disse grusomme våpnene, støtter jeg ICAN helhjertet.”

   Herbie Hancock Jazzmusiker

  • “Jeg er stolt av å støtte den internasjonale kampanjen for et forbud mot atomvåpen.”

   Hans Blix Våpeninspektør

  • “Jeg kan forestille meg en verden uten atomvåpen, og jeg støtter ICAN.”

   Dalai Lama Nobelprisvinner


  Bookmark and Share